ງົວນົມພັນຂະໜາດນ້ອຍ ມັກຈະທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີ ກວ່າງົວນົມພັນຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ງົວນົມພັນເຈີຊີ ຖືເປັນງົວນົມພັນຂະໜາດນ້ອຍ

NAFRI ICT