ຈໍານວນລູກແກະຢ່ານົມຕໍ່ຈໍານວນແມ່ແກະທີ່ຖືກປະສົມພັນ

NAFRI ICT