ທາດອາຫານທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ຖືກຍ່ອຍດູດຊືມ ແລະ / ຫຼື ໃຊ້ໃນຮ່າງກາຍຂອງສີ່ງທີ່ມີຊີວິດ

NAFRI ICT