ການຄັດເລືອກທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດເຊັ່ນ: ຈໍານວນລູກໝູຕໍ່ຄອກທີ່ມີລູກໜ້ອຍ

NAFRI ICT