atresia ani

ລູກສັດ ທີ່ເກີດມາບໍ່ມີຮູທະວານໜັກ ເພດຜູ້ຈະ ຕາຍພາຍໃນບໍ່ຊ້າຫຼັງຈາກເກີດ ແຕ່ເພດແມ່ ອາດຖ່າຍອາຈົມ ທາງອະໄວຍະວະສືບພັນ ແລະ ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ຈົນໃຫຍ່.

NAFRI ICT