ສ່ວນທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ ຂອງສະສານ ທີ່ບໍ່ສາມາດແບ່ງແຍກໃຫ້ນ້ອຍລົງໄປອີກ ດ້ວຍວິທີທາງເຄມີ. ເປັນໂຕໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງທາດເຄມີຕົວຢ່າງ ທາດເຫຼັກ ແລະ ທອງ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເພາະປະກອບດ້ວຍອະຕອມທີ່ຕ່າງກັນ.  ອະຕອມຂອງທາດປະກອບດ້ວຍ ໂປຣຕອນ,   ນີວຕຼອນ ແລະ ອີເລັກຕຼອນ

NAFRI ICT