ສັດທີ່ຖືກຕອນ ຫຼັງຈາກທີ່ມັນມີການຂະຫຍາຍໂຕທາງເພດແລ້ວ. ໝູຜູ້ທີ່ຖືກຕອນເມື່ອມີອາຍຸຫຼາຍເພື່ອກໍາຈັດກິ່ນເໝັນຂອງ sexual odour ຂອງຊາກໝູນັ້ນ ຫຼື ໝາຍເຖິງໄກ່ຜູ້ທີ່ມີ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 10 ເດືອນ ຊີ້ນຈະໜຽວໜັງຫຍາບ ຫຼື ອາດໝາຍເຖິງໄກ່ໜຸ່ມທີ່ມີເດືອຍແຂງແລ້ວ ຫຼື  ໝາຍເຖິງງົວຜູ້ທີ່ຕອນ ເມື່ອອາຍຸແກ່ແລ້ວ ຫຼື      ໝາຍເຖິງກວາງຜູ້

NAFRI ICT