ຈຸລັງປະສາດທີ່ມີໜ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈຸລັງປະສາດໂຕນື່ງ ໄປຫາຈຸລັງປະສາດອີກໂຕນື່ງ ເພື່ອຖ່າຍ ທອດຂໍ້ມູນ

NAFRI ICT