ສະພາບທີ່ມີຄວາມດັນຂອງ CO2 (CO2 tension) ສູງຂຶ້ນຢູ່ໃນເລືອດແດງ ແລະໃນເນື້ອເຍື່ອ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີປະລິມານອອກ ຊີເຢັນໜ້ອຍລົງ ແລະ ຄາບອນໄດອອກໄຊເພີ່ມຂຶ້ນ, ການໝົດລົມຫາຍໃຈ, ການສີ້ນໃຈ

NAFRI ICT