ຂີ້ເທົ່າ ສີ່ງທີ່ເຫຼືອຈາກການເຜົາ ຊຶ່ງໃຊ້ອຸນຫະ ພູມ 600   oC ເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ

NAFRI ICT