aseptic fever

ອາການໄຂ້ທີ່ບໍ່ຕິດເຊື້ອ ກວມເຖີງອາການໄຂ່ທີ່ ເກີດຂື້ນເນື່ອງຈາກການສັກສານໂປຣຕີນປອມ ແປງເຊິ່ງຮ່າງກາຍຈະເກີດປະຕິກິລິຍາຕໍ່ຕ້ານຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອເຍື່ອເສຍຫາຍ ຫຼື ໄຂ້ ຫຼັງຜ່າຕັດ.

NAFRI ICT