ascarides

ໄດ້ຈາກ ascaris ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ພະຍາດ ໂຕກົມ, ເປັນພະຍາດທີ່ນຳຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໝູ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຊື່ວິທະຍາສາດ ຄື: ascaris lum- bricoides ຜີວມີສີເຫຼືອງ ຫຼື ຊົມພູອ່ອນ. ໂຕແມ່ ວາງໄຂ່ໃນລຳໃສ້ນ້ອຍພະຍາດແຕ່ລະໂຕອອກ ໄຂ່ມື້ລະປະມານ 250 ພັນໜ່ວຍ ວົງຈອນນອກ ຈາກຢູ່ໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານຈະເຂົ້າສູ່ລະ ບົບທາງເດີນຫາຍໃຈຕື່ມອີກ ດັ່ງນັ້ນ ໝູຕ້ອງໄດ້ ຮັບການຖ່າຍພະຍາດນີ້.

NAFRI ICT