ໜັງສົດ ທີ່ໄດ້ຮັບການເກັບຮັກສາ ໂດຍວິທີແຊ່ ນໍ້າຢາກັນແມງໄມ້ ແລ້ວນຳໄປຕາກໃຫ້ແຫ້ງ.

NAFRI ICT