ກົດອະຣາຊີໂດນິກ ເປັນກົດໄຂມັນຊະນິດບໍ່ອີ່ມໂຕ ມີຄາບອນ 20 ໂຕ

NAFRI ICT