ຄວາມຢາກກິນອາຫານຂອງສັດ ສັດທີ່ເຈັບມີຄວາມເຂັ່ງຕຶງ ຈະມີຄວາມຢາກກິນໜ້ອຍລົງນອກນີ້ ຍັງຂື້ນກັບປັດໃຈອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນ: ຊະນິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ

NAFRI ICT