ກະດູກສ່ວນທີ່ໂຄ່ງຍາວຂອງຮ່າງກາຍ ໄດ້ແກ່ກະດູກແຂນຂາ

NAFRI ICT