ສານກັນອາການແພ້, ຢາຕ້ານລິດຂອງ histamine.

NAFRI ICT