antibody

ພູນຄຸ້ມກັນ ຫຼື ທາດກາຍຕ້ານ ໂດຍທົ່ວໄປ ມັກ ເປັນໂປຣຕິນ ທີ່ຮ່າງກາຍຂອງສັດສ້າງຂື້ນຫຼັງ ຈາກໄດ້ຮັບແອນຕີເຈນ ປະມານ 2 ອາທິດ.

NAFRI ICT