ຢາຕ້ານເຊື້ອ ເປັນຜະລິດພັນ ຈາກສີ່ງທີ່ມີຊີວິດໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ພວກບັກເຕລີ ແລະ ເຊື້ອເຫັດ ທີ່ສາມາດທໍາລາຍ ຫຼື ຢັບຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຫຼື ການເຮັດວຽກຂອງຈຸລິນຊີອື່ນໄດ້ ແລະ ໃຊ້ປະສົມໃນອາຫານສັດ ເພື່ອປ້ອງກັນໂລກຕ່າງໆ

NAFRI ICT