anti-diuretic hormone (ADH vasopresin)

ຮອກໂມນທີ່ສົ່ງອອກຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ ສ່ວນຫຼັງມີໜ້າທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ຂັບຖ່າຍປັດສະວະຫຼາຍເກີນໄປເພື່ອຮັກສາລະດັບນໍ້າໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບສົມດູນ

NAFRI ICT