anthrax

ພະຍາດໄຂ້ເລືອດດຳ ເກີດຈາກເຊຶ້ອບັກເຕລີbacillus anthracis ເປັນພະຍ້ກຕິດຕໍ່ຊະນິດກະທັນຫັນ ເລືອດເປັນພິດ ສັດຕາຍກະທັນຫັນ
ແລະ ມີເລືອດໄຫຼທາງຮູທະວານໜັກ ມ້າມໃຫຍ່ມີສີດຳ ເລືອດບໍ່ກ້າມ ສັດທີ່ຕາຍຈະບໍ່ແຂງ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ໂດຍການຫາຍໃຈເອົາສະປໍ ຫຼື
ກິນຊີ້ນສັດ ທີ່ປັນພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເຂົ້າທາງບາດແຜ. ສັດທີ່ມັກເປັນ ແມ່ນສັດຄ້ຽວເອື້ອງ ແລະ ມ້າ.

NAFRI ICT