ພະຍາດໄຂ້ເລືອດດຳ ເກີດຈາກເຊຶ້ອບັກເຕລີ bacillus anthracis ເປັນໂຣກຕິດຕໍ່ຊະນິດກະ ທັນຫັນ ເລືອດເປັນພິດ ສັດຕາຍກະທັນຫັນ ແລະ ມີເລືອດໄຫຼທາງຮູທະວານໜັກ ມ້າມໃຫຍ່ ມີສີດຳ ເລືອດບໍ່ກ້າມ ສັດທີ່ຕາຍຈະບໍ່ແຂງ ສາ ມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ໂດຍການຫາຍໃຈເອົນສະປໍ ຫຼື ກິນຊີ້ນສັດ ທີ່ປັນພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເຂົ້າທາງ ບາດແຜ. ສັດທີ່ມັກເປັນ ແມ່ນສັດຄ້ຽວເອື້ອງ ແລະ ມ້າ.

NAFRI ICT