ສັດຈໍາພວກເນື້ອ ແລະ ກວາງທີ່ມີເຂົາເປັນກຽວ.

NAFRI ICT