ພາກວິຊາສັດຕະວະແພດ ເປັນພາກວິຊາທີ່ສອນ
ນັກສຶກສາທາງດ້ານການລ້ຽງສັດ. ຕົວຢ່າງຢູ່ປະ
ເທດໄທ ໄດ້ແກ່ພາກວິຊາສັດຕະວະສາດ ຄະນະ
ກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອນແກ່ນ
ແລະ ຂອງຄະນະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ມະຫາວິທະຍາໄລສົງຂານະຄລິນ ແຕ່ຢູ່ມະຫາ
ວິທະຍາໄລກະເສດສາດ ເອີ້ນວ່າ ສັດຕະວະ
ຍານ (animal husbandry).

NAFRI ICT