animal protein factor (APF)

ແຕ່ກ່ອນ ໝາຍເຖິງປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການ ຈະເລີນເຕີບໂຕ (unidentified growth fector) ມີຢູ່ໃນອາຫານຈາກສັດ ຈໍາເປັນຕໍ່ສັດ ປີກ ແລະ ໝູ. ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ ຮູ້ກັນວ່າ ເປັນວິຕາມິນ ເບ 12

NAFRI ICT