anemia (anaemia)

ເລືອດຈາງ ອາດເປັນເພາະເລືອດມີປະລິມານ ໜ້ອຍ ຫຼື ມີຈຳນວນ ຫຼື ເມັດເລືອດແດງໜ້ອຍ ຫຼື ເລືອດມີປະລິມານເຮໂມໂກຼບິນ (hemoglo- bine) ໜ້ອຍ.

NAFRI ICT