androgen (testosterone)

ຮອກໂມນເພດຜູ້ ເປັນຮອກໂມນຊະນິດ steroid hormone ທີ່ສົ່ງອອກມາຈາກລູກອັນທະ, ຕ່ອມໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ບາງເທື່ອອາດຈະ ມາຈາກຮັງໄຂ່ ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະເພດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສັດສະ ແດງອອກເຖິງຄວາມເປັນສັດເພດຜູ້

NAFRI ICT