ກາຍະວິພາກສາດ ແມ່ນວິຊາທີ່ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ ດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ  ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນຂອງສ່ວນຕ່າງໆ. ເປັນສາຂານື່ງຂອງວິຊາ mophology ທີ່ວ່າດ້ວຍໂຄງສ້າງຂອງສີ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ວິທີການແບ່ງສຶກສາໂດຍຕັດເປັນສ່ວນໆ

NAFRI ICT