ຂະບວນການສ້າງ ເປັນຂະບວນການຂອງສີ່ງມີຊີວິດ ປ່ຽນສານທໍາມະດາ (simple) ໃຫ້ເປັນສານປະສົມ ທີ່ຊັບຊ້ອນຂື້ນ (complex)

NAFRI ICT