ອະໄມເລສ ເປັນນໍ້າຍຍ່ອຍຊະນິດນື່ງ ທີ່ມີໜ້າທີ່ຍ່ອຍທາດແປ້ງ ໃຫ້ກາຍເປັນນໍ້າຕານ ມານໂຕສເຊັ່ນ: ptyalin (silivary amylase), amylop- sin (pancreatic amylase)

NAFRI ICT