ຖົງນໍ້າຄາວປາຜະໜັງເນື້ອເຫຍື້ອບາງໆທີ່ມີລັກສະນະເປັນຮູບຖົງປິດ ຢູ່ຮອບໆຕົວແອມບີຼອອນ ພາຍໃນມີຂອງແຫຼວທີ່ເອີ້ນວ່າ ນໍ້າຄາວປາ  (amniotic fluid) ຊື່ງຕົວແອມບຼີອອນຈະ ເລີນເຕີບໂຕ ແຊ່ຢູ່ໃນນໍ້າຄາວປານີ້. ເປັນເຍື້ອ ຫຸ້ມແອມບຼີອອນທຸກດ້ານ ຍົກເວັ້ນດ້ານທ້ອງ (ມີ ເຍື້ອ allantoir ຫຸ້ມຢູ່) ພາຍໃນມີຂອງແຫຼວເຮັດ ໃຫ້ ແອມບຼີອອນ ຊຸ່ມ ແລະ ລອຍໂຕ ແລະ  ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດີ ລວມທັງປ້ອງກັນການກະທົບ ກະເທືອນ

NAFRI ICT