ການເປັນພິດ ເນື່ອງຈາກມີກົດອາມີໂນ ບາງຕົວ ຫຼາຍເກີນໄປ ໃນກະເພາະອາຫານ

NAFRI ICT