ກົດອາມີໂນ ເປັນຫົວໜ່ວຍນື່ງ ຂອງໂປຣຕິນເປັນສານທີ່ມີ ຈຸອາມີໂນ (- NH2, amino- group) ແລະຈຸກົດ ຫຼື ຄາບອກຊີລິກ (- COOH, acidic ຫຼື carboxylic group)    ຢູ່ໃນໂມເລກຸນດຽວກັນ. ກົດອາມີໂນ ທີ່ພົບຢູ່ໃນໂປຣຕິນ ໂດຍທົ່ວໄປ ມີຢູ່ປະມານ 20 ຊະນິດ

NAFRI ICT