ງົວຊີ້ນ ພັນອາເມລິກາ ບຣາມັນ ມີຖີ່ນກໍາເນີດດັ້ງເດີມທີ່ປະເທດອິນເດຍ ແລະ ຖືກຄັດເລືອກ ປັບປຸງພັນຂື້ນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ. ປັດຈຸ ບັນ ນິຍົມກັນລ້ຽງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດທີ່ມີອາກາດຂ້ອນຂ້າງຮ້ອນ. ລັກສະນະມີໜອກ ໃຫຍ່ (dewlap) ຍາວໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າຍາວ ມັກມີສີຂາວທົ່ວໂຕ ແລະ ອາດຈະມີສີໂຊໂກລາ        ຈົນເຖິງສີດໍາ

NAFRI ICT