allergy

ການແພ້ ເກີດຈາກປະຕິກິລິຍາລະຫ່ວາງແອນຕິ ເຈນກັບພູມຄຸ້ມກັນອາຫານ ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນສະເພາະບ່ອນບໍ່ຮຸນແຮງ ເຊີ່ງຕ່າງກັບ ana- phylaxis ທີ່ອາການຈະຮຸນແຮງຫຼາຍ.

NAFRI ICT