alleles (allelomerphs)

ໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດຈະຢູ່ເປັນຄູ່ ແລະ ແຕ່ລະຊະນິດຂອງຢີນທີ່ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງສະເພາະຕົວແນ່ນອນ ໃນໂຄຣໂມໂຊມ ເອີ້ນວ່າ: allele ສ່ວນ alleles ເປັນຢີນ 2 ໂຕ ທີ່ຢູ່ຖືກຕໍາແໜ່ງ(locus) ດຽວກັນ ໃນໂຄຣໂມໂຊມທີ່ເຂົ້າຄູ່ກັນ(homologous chromosomes) ແລະ ຈະມີຜົນຕໍ່ການສະແດງອອກ ຂອງລັກສະນະດຽວກັນ ເຊັ່ນ: ຢີນທີ່ຄວບຄຸມລັກສະນະຕາສີນໍ້າຕານຂອງຄົນ ຈະເປັນຄູ່ allelomorph ກັນໄດ້ ກັບຢີນ ທີ່ຄວບຄຸມລັກສະນະຕາສີຟ້າ

NAFRI ICT