ເປັນຖົງທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕມາຈາກທໍ່ສ່ວນທ້າຍ (hind gut) ຂອງຕົວອ່ອນ ເປັນເຫຍື້ອຫຸ້ມຢູ່ຮອບຕົວແອມເບີອອນ ບາງສ່ວນ

NAFRI ICT