ການຂາດສີຂອງຜິວໜັງ, ຕາ ແລະ ຜົມມາແຕ່ກໍາເນີດ ຄື ຂາວເຜືອກມາແຕ່ກໍາເນີດ.

NAFRI ICT