ການປົ່ງໃໝ່ຂອງພືດ ຫຼັງຈາກປ່ອຍສັດເຂົ້າກິນ ຫຼື ຕັດໄປໃຫ້ສັດກິນ

NAFRI ICT