aflatoxin

ອັບຟຼາຕອກຊິກ, ສານພິດຊະນິດໜຶ່ງ (C17 M12 O16) ເກີດຈາກເຊື້ອເຫັດ aspergillus flavus ຖ້າມີໃນອາຫານຈົນເຖິງລະດັບເປັນພິດ (0,03- 1 ກຼາມ ຕໍ່ອາຫານ 1 ໂຕນ) ຈະເຮັດໃຫ້ສັດເກີດມີເນື້ອງອກໃນຕັບ, ອັດຕາການຈະເລີນຕີບໂຕ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້ອາຫານຕໍ່າ, ອັດຕາການອອກໄຂ່, ອັດຕາການປະສົມພັນຕິດຕໍ່າ ແລະ ອັດຕາການຕາຍສູງ. ເຊື້ອເຫັດຊະນິດນີ້ ຈະເກີດຂື້ນໃນອາຫານທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ໃນຖົ່ວດິນ, ອາຫານສັດ.

NAFRI ICT