aerosole

ຢາຂ້າເຊື້ອໂຣກ ທີ່ເປັນເມັດນໍ້ານ້ອຍໆ ໃຊ້ເພື່ອ ໃຫ້ມີຢາຂ້າເຊື້ອໂຣກທີ່ຖືກພົ່ນເປັນອາຍນໍ້າກະ ຈາຍຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນ ທຳລາຍເຊື້ອໂຣກຕາມ ຄອກສັດ, ເຊື້ອໂຣກທີ່ເກາະຕາມຂີ້ຝຸ່ນໃນອາ ກາດ.

NAFRI ICT