ການທີ່ສານຊະນິດນື່ງ ສາມາດດູດ ຫຼື ຈັບສານອື່ນໆໄວ້ ຕາມພິດຂອງສານຊະນິດນັ້ນ ຫຼື ໝາຍເຖິງການເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ ຫຼື ການຫຼອມຕົວ        ເຂົ້າດ້ວຍກັນຂອງສານລະລາຍ ລະຫວ່າງສານ 2 ຊະນິດໄດ້

NAFRI ICT