adrenocorticotropic hormone (adreno-cortico-tropin, acth)

ເປັນຮອກໂມນຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນໜ້າ ມີໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບການເລັ່ງ ແລະ ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຕ່ອມໝາກໄຂ່ຫຼັງ (adrenal gland) ສ່ວນຊັ້ນນອກ (adrenal cortex) ໃຫ້ເຮັດວຽກປົກກະຕິ

NAFRI ICT