adrenalin (epinephrine)

ຮອກໂມນ ອາດຼີນາລິນ ສ້າງຈາກຕ່ອມໝາກໄຂ່ຫຼັງຊັ້ນໃນ ມີໜ້າທີ່ກະຕຸ້ນປະສາດ ຊິມພາທີ່ຕິກ  (symphathetic) ໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວເສັ້ນເລືອດ ໃຫຍ່ ຈຶ່ງມີຄວາມດັນເລືອດສູງ

NAFRI ICT