ຕ່ອມໝາກໄຂ່ຫຼັງ ປະກອບດ້ວຍ 2 ສ່ວນ ຄື: ສ່ວນນອກ (cortex) ມີໜ້າທີ່ສ້າງຮອກໂມນຫຼາຍຊະນິດ ເອີ້ນລວມວ່າ: ກອກຕີຄ່ອຍ (corticoids) ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມເຄັມຂອງ ກົດ ເກືອໃນເລືອດ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ປ່ຽນໂປຼຕິນ ໄປເປັນ ຄາໂບໄຮເດຼດ ແລ້ວເກັບຮັກສາໄວ້ໃນ ຮູບ ກລີໂກເຈັນ. ນອກນັ້ນ ຍັງກະຕຸ້ນໃຫ້ອະໄວ ຍະວະສືບພັນຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ອີກສ່ວນນື່ງ ຄືສ່ວນໃນ (medulia) ທີ່ມີໜ້າທີ່ສ້າງຮອກໂມນ (adrenalin)

NAFRI ICT