ລັກສະນະຜິດປົກກະຕິ ສ່ວນຫຼາຍເກີດຈາກຢີນມີລັກສະນະແຝງ ຫຼື ສໍຮອງ (recessive gene)ເຊັ່ນ: ບ່ໍມີຮູທະວານ (closed anus), ນໍ້າອັ່ງໃນສະໝອງ (hydrocephalus) ສັດຄອດ ຫຼື ນ້ອຍຜິດປົກກະຕິ (dwarfism)

NAFRI ICT