adlibitum, adlib (full, self feeding)

ໃຫ້ສັດກີນອາຫານເຕັມທີ່ຕາມໃຈ; ໝູທີ່ລ້ຽງຂຸນ ແລະ ໄກ່ເນື້ອ ຈະຖືກໃຫ້ອາຫານຢ່າງເຕັມທີ່ ອາຫານໝູອາດໃສ່ໃນຮາງກົນຈັກ. ການໃຫ້ອາຫານແບບນີ້ ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ສັດໃຫຍ່ໄວ ແຕ່ສັດຈະມີປະສິດທິພາບໃນການໃຫ້ອາຫານໜ້ອຍລົງເນື້ອໝູທີ່ໄດ້ຈະມີໄຂມັນຫຼາຍ

NAFRI ICT