ສານທີ່ຕື່ມໃສ່ໃນອາຫານສັດ ປົກກະຕິໃຊ້ປະລິມານໜ້ອຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ: ເພີ້ມທາດອາຫານບາງຢ່າງ, ການກະຕຸ້ນ ແລະ / ຫຼື  ຢາບາງຊະນິດເປັນຕົ້ນ

NAFRI ICT