ສານປະກອບທີ່ເກີດຈາກການຮວມໂຕລະຫວ່າງໂປຼຕິນໄມໂອຊິນ (myosin) ແລະ ແອກຕິນ (actin) ມີລັກສະນະໜຽວ ພົບເຫັນໃນເວລາກ້າມເນື້ອຫົດຕົວ

NAFRI ICT