ກົດອາຊີຕິກ ເປັນກົດໄຂມັນທີ່ລະເຫີຍໄດ້ (volatile fatty acid). ມີສູດ CH3 COOH ຈະຖືກສ້າງໂດຍ ບັກເຕລີ ໃນກະເພາະສັດຄ້ຽວເອື້ອງ (ruminal bacteria) ໄດ້

NAFRI ICT